Aktualności:

BACTrem otrzymało dofinansowanie w ramach programu Bony na Innowacje

Publikacja: 14.08.2017

BACTrem uzyskało dofinansowanie w ramach Działania 1.2 "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie obejmuje projekt: Opracowanie biopreparatu z wykorzystaniem naturalnych szczepów bakterii produkujących bakteriocyny o działaniu bakteriobójczym wobec głównych patogenów roślin. Podstawowym celem projektu jest stworzenie preparatu, który będzie skutecznie eliminował fitopatogeny oraz przeciwdziałał negatywnym skutkom powszechnie wykorzystywanych w rolnictwie środków ochrony roślin, użyźniał glebę i przywracał naturalną równowagę biologiczną jej mikroflory.

Preparat będzie wykorzystywał specjalnie wyselekcjonowane i przebadane szczepy bakterii glebowych, które produkują bakteriocyny. Bakteriocyny mają właściwości bakteriobójcze wobec bakterii szkodliwych (patogennych) dla roślin. Preparat będzie też zawierał substancje biogenne, które są potrzebne do rozwoju bakterii produkujących bakteriocyny.

Obecnie w rolnictwie w celu likwidacji tzw. chwastów (organizmów uznanych za szkodliwe) stosuje się powszechnie środki ochrony roślin, w tym pestycydy. To prowadzi do wysokiego poziomu porażenia gleby pozostałościami tych preparatów, zanieczyszczenia substancjami toksycznymi i zewnętrzną szkodliwą (patogenną) mikroflorą. Wzrasta także ilość czynników chorobotwórczych, które wywołują zachorowania materiału siewnego i kultur rolniczych.

Intensywne wykorzystywanie w rolnictwie i sadownictwie preparatów chemicznych prowadzi też do zachwiania równowagi biologicznej w strefie korzeniowej (ryzosferze) żywych organizmów oraz do zachwiania biocenozy gleby i unicestwienia jej ochronnej warstwy - mulczu. W wyniku wykorzystywania preparatów chemicznych następuje znacząca redukcja liczby bakterii zdolnych do przeprowadzania procesów metabolicznych istotnych dla żyzności gleby w tym bakterii zdolnych do wiązania Azotu. To z kolei prowadzi do spowolnienia procesów rozkładu resztek roślinnych, kumulowaniu się ligniny, fenoli i innych fitotoksyn i fitopatogenow oraz niedoboru Azotu w glebie. Opracowany preparat będzie przeciwdziałał tym negatywnym skutkom.

 

Dofinansowanie na badania utylizacji rakotwórczego kreozotu

Publikacja: 13.08.2017

Prezes Zarządu Firmy BACTrem dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW, uzyskała dofinansowanie na opracowanie procesu utylizacji podkładów kolejowych zawierających kreozot z wykorzystaniem metod biologiczno-chemicznych. Projekt został dofinansowany w ramach Konkursu na Grant Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego realizującego projekt „Inkubator Innowacyjności” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator Innowacyjności+" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Kreozot (kod 17 02 04) jest mieszaniną setek różnych związków, w tym dwu- i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz piryn. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r., od 1 maja 2013 r. kreozot, stosowany do impregnacji podkładów kolejowych, uznano za bezprogowy czynnik rakotwórczy i sklasyfikowano jako substancję rakotwórczą kategorii 1B, a niektóre z WWA uznano za trwałe, zdolne do biokumulacji i toksyczne. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku zabrania się odzyskiwania i unieszkodliwiania takich odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania, a zużyte podkłady kolejowe nie powinny być przekazywane osobom fizycznym do jakiegokolwiek wykorzystania. Obecnie drewno impregnowane kreozotem jest głownie składowane lub nielegalnie przeznaczane do zastosowania w ogrodnictwie.
Na rynku nie ma technologii pozwalających na wydajną i bezpieczną dla środowiska utylizację drewna, odpadów lub gleby zanieczyszczonych kreozotem. Dlatego też projekt ma charakter innowacyjny.

Założenia opracowywanego procesu przewidują wykorzystanie biopreparatu zawierającego bakterie zdolne do przeprowadzania biodegradacji związków wchodzących w skład oleju kreozotowego. Podstawową zaletą biopreparatu, jak i całego procesu jest jego pro-środowiskowy charakter oraz niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Proponowane rozwiązanie umożliwi ponowne wykorzystanie odpadów drewnianych impregnowanych kreozotem w postaci materiału (zrębków lub trocin), które mogą zostać wykorzystane w ogrodnictwie lub do produkcji peletu czy brykietów.

 

Znak towarowy BACTrem oraz wzór przemysłowy dla biopreparatu BACTREM objęte ochroną własności intelektualnej w UE

Publikacja: 12.08.2017

Urząd do spraw ochrony własności intelektualnej UE (European Union Intellectual Property Office, UIPO) zarejestrował znak towarowy BACTrem pod numerem 015789928.

Wzór przemysłowy (logo produktu) dla biopreparatu BACTREM zarejestrował Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Znaki Towarowe i Wzory (Office for Harmonisation in the Internal Market, Trade Marks and Designs, OHIM): wzór wspólnotowy nr 002937581-0001.
Oznacza to, że znak towarowy oraz wzór przemysłowy są przedmiotem ochrony własności intelektualnej we wszystkich krajach Unii Europejskiej.