Oczyszczanie środowiska ze skażeń ropopochodnych (bioremediacja)

oczyszczanie ropopochodnychAmerykańska Agencja Ochrony Środowiska (US EPA) umieściła związki, które wchodzą w skład ropy na liście 129 substancji najbardziej zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt. Dlatego wycieki ze zbiorników i skażenia metalami ciężkimi zarówno historyczne, jak i dzisiejsze, powinny być szybko usuwane, zgodnie z wymogami polskiego prawa. 

BACTrem specjalizuje się w oczyszczaniu środowiska ze skażeń substancjami ropopochodnymi i składnikami oleju kreozotowego. Wykonuje bioremediację (remediację przy pomocy biopreparatów) gleb, hałd, odpadów i składowisk oraz zbiorników wodnych w miejscu skażenia (in situ). W pracach posługuje się opatentowanymi biopreparatami bakteryjnymi, które opracowała Magdalena Popowska, prezes firmy, i które można modyfikować w zależności od specyfiki skażenia. Biopreparaty działają szybko, są bezpieczne dla środowiska, nie zawierają substancji toksycznych ani modyfikacji genetycznych oraz posiadają wymagane atesty. Działanie biopreparatów opiera się na synergistycznym współdziałaniu bakterii, które produkują odpowiednie enzymy do rozkładu poszczególnych związków wchodzących w skład zanieczyszczenia oraz wytwarzają naturalne surfaktanty ułatwiające im biodegradację związków toksycznych. Potrafią zarówno likwidować skażenia związkami ropopochodnymi jak i olejem kreozotowym oraz niwelować poziom skażenia metalami ciężkimi.

bioremediacjaW czasie stosowania biopreparatów mamy możliwość monitorowania efektów ich pracy i natychmiastowego reagowania, w przypadku gdy ich działanie nie przynosi zamierzonych rezultatów. Dawkowanie może być powtarzane co 30 dni. W przypadku, gdy mamy do czynienia z nietypowym skażeniem opracowujemy nowe biopreparaty zdolne do degradacji tych skażeń. Obok wykonywania kompleksowych bioremediacji BACTrem dostarcza biopreparaty innym firmom, do wykonania remediacji poza miejscem skażenia (ex situ). Również doradzamy w zakresie oczyszczania środowiska. Dysponujemy też techniką oczyszczania środowiska przy użyciu roślin, tzw. fitoremediacja.

BACTrem działa kompleksowo przy rozwiązywaniu problemu zanieczyszczenia gleby i wody lub odpadów, wykonując badania mikrobiologiczne i biochemiczne, analizując wartości związków niebezpiecznych oraz dobierając odpowiednią technologię bioremediacji i skład biopreparatu. Chętnie nawiązujemy również współpracę w zakresie prac badawczo – rozwojowych dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska.

Bioremediacja w Gorlicach

Bioremediacja w rafinerii koło Gorlic potwierdziła skuteczność preparatu do bioremediacji.

Preparat BACTrem był badany w ramach eksperymentu naukowego prowadzonego na terenie Rafinerii Gorlice. 100 l. preparatu zostało zadane na 42 m² pola doświadczalnego. Po 39 dniach stężenie WWA w gruncie zmniejszyło się z 283 mg/kg do 41,8 mg/kg, czyli o ok. 82,5%, ołowiu z 315 mg/kg do 133 mg/kg (redukcja o 57,8%), chromu z 56 mg/kg do 32 mg/kg (redukcja o 42,9%), miedzi z 30 mg/kg do 11 mg/kg (redukcja o 63,3%), niklu z 23 mg/kg do 19 mg/kg, a cynku ze 170 mg/kg do 98 mg/kg. Poprawność przeprowadzonego eksperymentu oraz wysoką efektywność bioremediacji z wykorzystaniem preparatu potwierdził w swojej ocenie ekspert Polskiej Izby Ekologii prof. dr hab. Wiesław Barabasz. W związku z powyższym RDOŚ w Krakowie poinformowało, że zakłada możliwość stosowania preparatu do remediacji gruntów zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi.

Sprawozdanie z badań

Dokumentacja fotograficzna

Opinia RDOŚ

Przeprowadzenie bioremediacji na płycie bioremediacyjnej na terenie bazy wojskowej

Na terenie jednej z baz wojskowych nastąpił wyciek oleju napędowego. Przyczyną było zaniedbanie operatora pompy. Skażonych zostało około 160 metrów sześciennych gleby – mieszaniny gliny, piasku i żwiru. Początkowo firma budowlana działająca na terenie bazy starała się samodzielnie uporać ze skażeniem. Zbudowała płytę bieremediacyjną. Orała glebę przy użyciu sprzętu rolniczego, nawadniała ją, a także wymieszała ją z obornikiem. Te działania nie przyniosły rezultatu. Firma zwróciła się do BACTrem, aby przeprowadził kompleksową bioremediację.

Czytaj więcej...

Próbna bioremediacja na terenie zakładu przemysłowego

BACTrem otrzymało zadanie wykonania próbnej bioremediacji na terenie przy zakładzie przemysłowym. Badania wykonane pięć lat temu wykazały, że teren jest skażony związkami ropopochodnymi i metalami ciężkimi. Właściciel planuje przeznaczyć teren na zabudowę mieszkaniową.
Wyznaczyliśmy trzy miejsca do przeprowadzenia bioremediacji in situ. W wyznaczonych miejscach odseparowaliśmy pobraliśmy próby gleby glebę i podaliśmy je bioremediacji. Biopreparat zadaliśmy jednokrotnie po ustaleniu dawki na 1 m3. Jednokrotnie zadaliśmy preparat. Na podstawie pobranych próbek, przed rozpoczęciem bioremediacji i po 30 dniach jej prowadzenia, odczytaliśmy wyniki skuteczności prac. Wynik efektywności działania biopreparatu został ustalony na podstawie analiz zanieczyszczenia próbek gruntu przed rozpoczęciem bioremediacji i po 30 dniach jej prowadzenia, wykonanych na zlecenie w akredytowanym laboratorium.

Czytaj więcej...