Próbna bioremediacja na terenie zakładu przemysłowego

BACTrem otrzymało zadanie wykonania próbnej bioremediacji na terenie przy zakładzie przemysłowym. Badania wykonane pięć lat temu wykazały, że teren jest skażony związkami ropopochodnymi i metalami ciężkimi. Właściciel planuje przeznaczyć teren na zabudowę mieszkaniową.
Wyznaczyliśmy trzy miejsca do przeprowadzenia bioremediacji in situ. W wyznaczonych miejscach odseparowaliśmy pobraliśmy próby gleby glebę i podaliśmy je bioremediacji. Biopreparat zadaliśmy jednokrotnie po ustaleniu dawki na 1 m3. Jednokrotnie zadaliśmy preparat. Na podstawie pobranych próbek, przed rozpoczęciem bioremediacji i po 30 dniach jej prowadzenia, odczytaliśmy wyniki skuteczności prac. Wynik efektywności działania biopreparatu został ustalony na podstawie analiz zanieczyszczenia próbek gruntu przed rozpoczęciem bioremediacji i po 30 dniach jej prowadzenia, wykonanych na zlecenie w akredytowanym laboratorium.

teren skażony działalnością przemysłowąOkazało się, że w dwóch miejscach gleba, jeszcze przed rozpoczęciem bioremediacji, nie była skażona na tyle, aby potrzebne były zabiegi remediacyjne. W trzecim miejscu stężenie przekraczało dopuszczalne normy dla gleby pod budownictwo mieszkaniowe przewidzianych w stosownym Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz.U.2016 poz. 1395). W glebie pobranej z tego miejsca i poddana trzydziesto-dniowej bioremediacji W tym miejscu po trzydziestu dniach bioremediacji stwierdziliśmy redukcję różnych frakcji olejów mineralnych o 58 – 60 % oraz znaczną redukcję poziomu skażenia metalami ciężkimi.
Próbna bioremediacja nie doprowadziła do osiągnięcia norm dla gleby pod budownictwo mieszkaniowe przewidzianych w stosownym Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz.U.2016 poz. 1395). Jednak w przypadku ponownego zadania preparatu takie normy zostałyby osiągnięte. Bioremediacja potwierdziła skuteczność naszych metod i zastosowanego biopreparatu.
BACTrem jest związany umową o poufności z partnerem biznesowym. Dlatego nie może podać szczegółów bioremediacji.