BACTrem Sp. z o.o.

96Spółka typu spin-off Uniwersytetu Warszawskiego powołana przez Rektora UW 28. grudnia 2015 r. z inicjatywy dr hab. Magdaleny Popowskiej, prof. UW. Spółka powstała w celu komercjalizacji patentów, których głównym twórcą jest dr hab. Magdalena Popowska oraz w celu tworzenia i rozwijania nowych biotechnologii służących ochronie środowiska oraz rolnictwu. 
Firma specjalizuje się w rekultywacja środowisk zanieczyszczonych - wód, gruntów, ziemi i odpadów, prowadzeniu prac badawczo rozwojowych i badaniach mikrobiologicznych. Firma podejmuje się także rozwiązywania problemów z dziedziny inżynierii, mikrobiologii i biotechnologii środowiskowej.
Ścisła współpraca z Uniwersytetem Warszawskim umożliwia wykorzystywanie specjalistycznej aparatury badawczej oraz potencjału badawczego i wiedzy wybitnych ekspertów z takich dziedzin jak: mikrobiologia, genetyka, biochemia, ochrona środowiska i ekotoksykologia.
Firma proponuje kompleksowe rozwiązania począwszy od analiz i ekspertyz, poprzez rozwój nowych biotechnologii, po wykonanie danej usługi. Posiada sprawdzone, atestowane i bezpieczne biopreparaty, opracowane z precyzją naukową i działające efektywnie.
Odbiorcami produktów i usług BACTrem są: sektor inżynierii środowiska, sektor związany z gospodarką odpadami (oczyszczanie ścieków, odpadów, biooczyszczalnie), sektor wydobywczy, firmy zajmujące się rekultywacją gleby i wody, rolnictwo, urzędy centralne i regionalne, przemysł rafineryjny i olejowy, sektor paliwowy i branża budowlana.

Zespół firmy

dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW (prezes zarządu)

m popowskaPracownik Zakładu Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu mikrobiologii, fizjologii i genetyki bakterii. Autor licznych publikacji, projektów badawczych oraz zgłoszeń patentowych. Beneficjent licznych nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych za dorobek naukowy, publikacje i patenty. W ciągu ostatnich 10 lat prowadziła badania w ramach 10 projektów krajowych i międzynarodowych jako koordynator, kierownik zadań lub główny wykonawca. Jest koordynatorem przedmiotu „Fizjologia bakterii" oraz Kierownikiem Podyplomowych Studiów Ochrony Środowiska prowadzonych na Wydziale Biologii UW. Jest redaktorem w czasopismach Frontiers in Environmental Science i Frontiers in Microbiology znajdujących się na liście Journal Citation Reports (JCR) oraz recenzentem w renomowanych czasopismach naukowych. Jako oficjalny reprezentant Polski uczestniczy w programach europejskich COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) w akcjach dotyczących ochrony środowiska i poziomu antybiotykooporności w środowisku: Akcja ES1403 (NEREUS) oraz Akcja TD0803 (DARE).  Autor licznych publikacji oryginalnych, opracowań monograficznych oraz kilkudziesięciu doniesień konferencyjnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (PTM), Polskiego Towarzystwa Genetycznego (PTG) oraz The American Society for Microbiology (ASM). Więcej informacji na temat prowadzonych badań można znaleźć w Zakładce Pracownicy na stronie Wydziału Biologii UW .

prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka (ekspert)

m wierzbickaPracownik Pracowni Ekotoksykologii Instytutu Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu ekotoksykologii - głównie oddziaływanie czynników zanieczyszczających środowisko na organizmy żywe oraz ocena zagrożenia spowodowanego skażeniem gleb. Autor licznych publikacji, podręczników i projektów badawczych oraz współtwórca Patentu P-381535 „Nowe połączenie zawierające pochodną taksanu, kompozycja farmaceutyczna oraz zastosowanie”. Więcej informacji na temat prowadzonych badań można znaleźć w Zakładce Pracownicy na stronie Wydziału Biologii UW

mgr Andrzej Berezowski (dyrektor operacyjny) 

ABManager, dziennikarz i specjalista public relations. Kierował pracą zespołu odpowiedzialnego za planowanie i realizację rocznych planów pracy organizacji, opracowanie i budowę przeglądów, wystaw i pokazów, pozyskiwanie dofinansowania, zarządzanie oddziałami terenowymi oraz kontakty z mediami. Zespół liczył 20 osób. Kierował zespołem, który opracował i wdrożył nowy portal internetowy w instytucji kultury. Autor przeszło 500 artykułów popularnonaukowych, ekonomicznych, społecznych i historycznych. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał absolutorium na Magisterskich Studiach Managerskich na Wydziale Zarządzania UW.

 

dr Hanka Boszczyk-Maleszak (konsultant naukowy)

mgr Agnieszka Suszek (pracownik naukowo-techniczny)

W pracach badawczych firmy biorą udział doktoranci i studenci Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wspólnikami firmy są: Magdalena Popowska i Andrzej Berezowski, z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego spółka UWRC.

Znak towarowy BACTrem oraz wzór przemysłowy dla biopreparatu BACTREM objęte ochroną własności intelektualnej w UE

BACTrem logo oldUrząd do spraw ochrony własności intelektualnej UE (European Union Intellectual Property Office, UIPO) zarejestrował znak towarowy BACTrem pod numerem 015789928. Wzór przemysłowy (logo produktu) dla biopreparatu BACTREM zarejestrował Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Znaki Towarowe i Wzory (Office for Harmonisation in the Internal Market, Trade Marks and Designs, OHIM): wzór wspólnotowy nr 002937581-0001.

Oznacza to, że znak towarowy oraz wzór przemysłowy są przedmiotem ochrony własności intelektualnej we wszystkich krajach Unii Europejskiej.