BACTrem Sp. z o.o.

96Firma BACTrem wykorzystuje pożyteczne bakterie do ochrony środowiska. Opracowuje nowe biotechnologie. Zajmuje się rozkładem substancji niebezpiecznych i odpadów (biodegradacją), m in. likwidacją skażeń ropopochodnych i dezaktywacją metali ciężkich (bioremediacją). Prowadzi badania mikrobiologiczne.

W ciągu 27 lat pracy naukowej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (UW) dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW, zgromadziła szeroką wiedzę z zakresu biotechnologii i ochrony środowiska. Wiedza ta pozwoliła prof. Popowskiej na założenie spółki BACTrem, w której pełni funkcję prezesa.
Firma korzysta także z potencjału badawczego i wiedzy innych ekspertów: biotechnologów mikrobiologów, genetyków, biochemików oraz ekotoksykologów. Jest związana z Uniwersytetem Warszawskim (spółka typu spin-off) i wykorzystuje infrastrukturę badawczą uczelni. Współpracuje też ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

W 2017 roku BACTrem otrzymał nagrodę główną w konkursie Przedsiębiorca Roku w kategorii Start-up Uniwersytetu Warszawskiego. W uzasadnieniu werdyktu kapituła konkursu wskazała na potencjał firmy, zakończone wdrożeniami prace badawczo-rozwojowe, uzyskane patenty oraz wagę problemów środowiskowych, które firma rozwiązuje.

Z usług przedsiębiorstwa skorzystały m.in. firmy Amec Foster Wheeler, RDLS, Bioalt.

Zespół firmy

dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW (prezes zarządu)

m popowskaPracownik Zakładu Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu mikrobiologii, fizjologii i genetyki bakterii. Autor licznych publikacji, projektów badawczych oraz zgłoszeń patentowych. Beneficjent licznych nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych za dorobek naukowy, publikacje i patenty. W ciągu ostatnich 10 lat prowadziła badania w ramach 10 projektów krajowych i międzynarodowych jako koordynator, kierownik zadań lub główny wykonawca. Jest koordynatorem przedmiotu „Fizjologia bakterii" oraz Kierownikiem Podyplomowych Studiów Ochrony Środowiska prowadzonych na Wydziale Biologii UW. Jest redaktorem w czasopismach Frontiers in Environmental Science i Frontiers in Microbiology znajdujących się na liście Journal Citation Reports (JCR) oraz recenzentem w renomowanych czasopismach naukowych. Jako oficjalny reprezentant Polski uczestniczy w programach europejskich COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) w akcjach dotyczących ochrony środowiska i poziomu antybiotykooporności w środowisku: Akcja ES1403 (NEREUS) oraz Akcja TD0803 (DARE).  Autor licznych publikacji oryginalnych, opracowań monograficznych oraz kilkudziesięciu doniesień konferencyjnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (PTM), Polskiego Towarzystwa Genetycznego (PTG) oraz The American Society for Microbiology (ASM). Więcej informacji na temat prowadzonych badań można znaleźć w Zakładce Pracownicy na stronie Wydziału Biologii UW .

prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka (ekspert)

m wierzbickaPracownik Pracowni Ekotoksykologii Instytutu Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu ekotoksykologii - głównie oddziaływanie czynników zanieczyszczających środowisko na organizmy żywe oraz ocena zagrożenia spowodowanego skażeniem gleb. Autor licznych publikacji, podręczników i projektów badawczych oraz współtwórca Patentu P-381535 „Nowe połączenie zawierające pochodną taksanu, kompozycja farmaceutyczna oraz zastosowanie”. Więcej informacji na temat prowadzonych badań można znaleźć w Zakładce Pracownicy na stronie Wydziału Biologii UW

mgr Andrzej Berezowski (dyrektor operacyjny) 

ABManager, specjalista public relations, specjalista od konatków z klientami. Kierował pracą zespołu odpowiedzialnego za planowanie i realizację rocznych planów pracy organizacji, opracowanie i budowę przeglądów, wystaw i pokazów, pozyskiwanie dofinansowania, zarządzanie oddziałami terenowymi oraz kontakty z mediami. Zespół liczył 20 osób.

Kierował również zespołem, który opracował i wdrożył nowy portal internetowy w instytucji kultury.

Autor przeszło 500 artykułów popularnonaukowych, ekonomicznych, społecznych i historycznych. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Historyczny tej samej uczelni. 

 

dr Hanka Boszczyk-Maleszak (konsultant naukowy)

mgr Agnieszka Suszek (pracownik naukowo-techniczny)

W pracach badawczych firmy biorą udział doktoranci i studenci Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wspólnikami firmy są: Magdalena Popowska i Andrzej Berezowski, z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego spółka UWRC.