Bioremediacja to metoda biologicznego usuwania ze środowiska naturalnego skażeń różnego typu substancjami chemicznymi, głównie przy udziale mikroorganizmów

 Bioremediacja w GorlicachAmerykańska Agencja Ochrony Środowiska (US EPA) wymienia 129 związków  szczególnie niebezpiecznych dla środowiska naturalnego.  Związki z tej listy powodujące skażenia powinny być usuwane ze środowiska priorytetowo. Z kolei rozporządzenia Ministra Środowiska oraz Ministra Zdrowia określają wartości dopuszczalne stężeń substancji, w tym substancji niebezpiecznych powodujących skażenia w glebie lub ziemi, wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, kąpieliskach. Gdy stężenie substancji przekracza dopuszczalne normy, wówczas należy wyeliminować ją ze środowiska.

Według rozporządzeń do najbardziej niebezpiecznych substancji dla zdrowia ludzi i zwierząt, a jednocześnie takich, które można wyeliminować w procesie bioremediacji należą:

  • benzyna i jej składniki [benzen, toluen, etylobenzen i ksylen (BTEX) oraz inne węglowodory jednopierścieniowe],
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) (np. naftalen, antracen),
  • fenole, chlorofenole i inne pestycydy,
  • chlorowcopochodne węglowodory alifatyczne (np. trichloroetylen (TCE), trichloroetan (TCA), pentachloroetylen (PCE), dichloroetan (DCA), chlorek winylu (VC), chloroform),
  • inne związki organiczne tego typu jak alkohole, aldehydy, dioksyny, polichlorobifenyle (PCB), nitrozwiązki aromatyczne (np. nitrobenzen, nitrofenolnitrotoluen, nitroanilina).

W odpowiedzi na te zagrożenia wykonujemy samodzielnie bioremediację terenów skażonych (bioremediacja ropopochodnych,  niwelacja poziom skażenia metalami ciężkimi), jak też dostarczamy preparat do przeprowadzania bioremediacji firmom działającym w branży ochrony środowiska.

Bioremedjacja w GorlicachW naszych pracach posługujemy się opatentowaną szczepionką bioremediacjną, której współtwórcą jest prezes firmy prof. Magdalena Popowska. Przewagą naszej szczepionki jest to, że nie tylko degraduje skażenia związkami ropopochodnymi ale również niweluje poziom skażenia metalami ciężkimi. Szczepionka może być modyfikowana, przez co mamy możliwość dobrania właściwego składu do bieremediacji konkretnego skażenia. W czasie stosowania szczepionki mamy również możliwość monitorowania efektów jej pracy i natychmiastowego reagowania, w przypadku gdy jej działanie nie przynosi określonych rezultatów. Preparat może być stosowany do rekultywacji gleb, hałd, odpadów i składowisk jak również zbiorników wodnych. Działa szybko, jest bezpieczny dla środowiska, nie zawiera substancji toksycznych oraz posiada wymagane atesty. Może być wykorzystywany zarówno w miejscu skażenia (in situ) jaki w remediacjach wykonywanych na hałdach lub płytach remediacyjnych (ex situ) a jego dawkowanie może być powtarzane co 30 dni. W przypadku, gdy mamy do czynienia z nietypowym skażeniem opracowujemy nowe biopreparaty zdolne do degradacji tych skażeń.

Posiadane know-how BACTrem pozwala na wykonywanie planów remediacyjnych, badanie zanieczyszczenia substancjami toksycznymi oraz monitorowanie postępu biodegradacji substancji toksycznych. Chętnie nawiązujemy również współpracę w zakresie prac badawczo – rozwojowych dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska.

Ważniejsze projekty:

Bioremediacja w Gorlicach

Bioremediacja w rafinerii koło Gorlic potwierdziła skuteczność naszych preparatów.

Sprawozdanie z badań

Preparat BACTrem był badany w ramach eksperymentu naukowego prowadzonego na terenie Rafinerii Gorlice. 100 l. preparatu zostało zadane na 42 m² pola doświadczalnego. Po 39 dniach stężenie WWA w gruncie zmniejszyło się z 283 mg/kg do 41,8 mg/kg, czyli o ok. 82,5%, ołowiu z 315 mg/kg do 133 mg/kg (redukcja o 57,8%), chromu z 56 mg/kg do 32 mg/kg (redukcja o 42,9%), miedzi z 30 mg/kg do 11 mg/kg (redukcja o 63,3%), niklu z 23 mg/kg do 19 mg/kg, a cynku ze 170 mg/kg do 98 mg/kg. Poprawność przeprowadzonego eksperymentu oraz wysoką efektywność bioremediacji z wykorzystaniem preparatu potwierdził w swojej ocenie ekspert Polskiej Izby Ekologii prof. dr hab. Wiesław Barabasz. W związku z powyższym RDOŚ w Krakowie poinformowało, że zakłada możliwość stosowania preparatu do remediacji gruntów zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi.

Dokumentacja fotograficzna

Opinia RDOŚ