Biodegradacja

W sytuacji, gdy potrzebny jest preparat do likwidacji określonego, specyficznego skażenia, jesteśmy w stanie go opracować.

W tym zakresie prowadzimy:

  • badania pilotażowe i analizy,
    badania eksperymentalne,
    prace badawczo-rozwojowe dotyczące opracowania nowych: technologii biodegradacji związków niebezpiecznych, biotechnologii dedykowanych rolnictwu proekologicznemu oraz bezpieczeństwu żywności.

Ważniejsze projekty:

Rolnictwo proekologiczne

W roku 2017 BACTrem uzyskało dofinansowanie w ramach Działania 1.2 "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie obejmuje projekt: Opracowanie biopreparatu z wykorzystaniem naturalnych szczepów bakterii produkujących bakteriocyny o działaniu bakteriobójczym wobec głównych patogenów roślin. Podstawowym celem projektu jest stworzenie preparatu, który będzie skutecznie eliminował fitopatogeny oraz przeciwdziałał negatywnym skutkom powszechnie wykorzystywanych w rolnictwie środków ochrony roślin, użyźniał glebę i przywracał naturalną równowagę biologiczną jej mikroflory.
Preparat będzie wykorzystywał specjalnie wyselekcjonowane i przebadane szczepy bakterii glebowych, które produkują bakteriocyny. Bakteriocyny mają właściwości bakteriobójcze wobec bakterii szkodliwych (patogennych) dla roślin. Preparat będzie też zawierał substancje biogenne, które są potrzebne do rozwoju bakterii produkujących bakteriocyny.
Obecnie w rolnictwie stosuje się powszechnie środki ochrony roślin: bakteriocydy – działające bakteriobójczo; fungicydy – środki grzybobójcze oraz w celu likwidacji tzw. chwastów - herbicydy. To prowadzi do wysokiego poziomu porażenia gleby pozostałościami tych preparatów.
Intensywne wykorzystywanie w rolnictwie i sadownictwie preparatów chemicznych prowadzi też do zachwiania równowagi biologicznej w strefie korzeniowej (ryzosferze) żywych organizmów oraz do zachwiania biocenozy gleby i unicestwienia jej ochronnej warstwy - mulczu. W wyniku wykorzystywania preparatów chemicznych następuje znacząca redukcja liczby bakterii zdolnych do przeprowadzania procesów metabolicznych istotnych dla żyzności gleby w tym bakterii zdolnych do wiązania Azotu. To z kolei prowadzi do spowolnienia procesów rozkładu resztek roślinnych, kumulowaniu się ligniny, fenoli i innych fitotoksyn i fitopatogenow oraz niedoboru Azotu w glebie. Opracowany preparat będzie przeciwdziałał tym negatywnym skutkom.

Utylizacja rakotwórczego kreozotu

W roku 2017 Prezes Zarządu Firmy BACTrem dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW, uzyskała również dofinansowanie na opracowanie procesu utylizacji podkładów kolejowych zawierających kreozot z wykorzystaniem metod biologiczno-chemicznych. Projekt został dofinansowany w ramach Konkursu na Grant Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego realizującego projekt „Inkubator Innowacyjności” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator Innowacyjności+" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.
Kreozot (kod 17 02 04) jest mieszaniną setek różnych związków, w tym dwu- i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz piryn. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r., od 1 maja 2013 r. kreozot, stosowany do impregnacji podkładów kolejowych, uznano za bezprogowy czynnik rakotwórczy i sklasyfikowano jako substancję rakotwórczą kategorii 1B, a niektóre z WWA uznano za trwałe, zdolne do biokumulacji i toksyczne. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku zabrania się odzyskiwania i unieszkodliwiania takich odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania, a zużyte podkłady kolejowe nie powinny być przekazywane osobom fizycznym do jakiegokolwiek wykorzystania. Obecnie drewno impregnowane kreozotem jest głownie składowane lub nielegalnie przeznaczane do zastosowania w ogrodnictwie.
Na rynku nie ma technologii pozwalających na wydajną i bezpieczną dla środowiska utylizację drewna, odpadów lub gleby zanieczyszczonych kreozotem. Dlatego też projekt ma charakter innowacyjny.
Założenia opracowywanego procesu przewidują wykorzystanie biopreparatu zawierającego bakterie zdolne do przeprowadzania biodegradacji związków wchodzących w skład oleju kreozotowego. Podstawową zaletą biopreparatu, jak i całego procesu jest jego pro-środowiskowy charakter oraz niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Proponowane rozwiązanie umożliwi ponowne wykorzystanie odpadów drewnianych impregnowanych kreozotem w postaci materiału (zrębków lub trocin), które mogą zostać wykorzystane w ogrodnictwie lub do produkcji peletu czy brykietów.