Badania mikrobiologiczne

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu niestandardowe problemów badawczych o charakterze interdyscyplinarnym, jak i prowadzeniu takich badań, które wymagają opracowania metodologii. Polecamy je szczególnie osobom prowadzącym projekty badawcze i rozwojowe. Badania wykonuje doświadczona kadra posiadająca udokumentowany dorobek naukowy.

Specjalizujemy się w badaniach związanych z oczyszczaniem środowiska oraz dotyczących produktów. W zakresie badań związanych z oczyszczaniem środowiska wykonujemy:

  • oznaczenie całkowitej liczby mikroorganizmów w gruncie zdolnych do biodegradacji zanieczyszczeń
  • oznaczenie całkowitej liczby mikroorganizmów w gruncie, odpadach i osadach
  • izolacja bakterii funkcjonalnych zdolnych do przeprowadzania określonego procesu, np. degradacji związków toksycznych.
  • Dzięki tym badaniom partnerzy mają możliwość określenia potencjału biodegradacji naturalnej  oraz zastosowanie odpowiedniej strategii oczyszczania środowiska.

W zakresie badań związanych z produktami wykonujemy:

  • badania czystości mikrobiologicznej,
  • badania składu rodzajowego mikroorganizmów obecnych w próbach badań właściwości bakteriostatycznych tkanin i innych materiałów.
  • badania wrażliwości na antybiotyki i metale ciężkie

Prowadzimy również badania mikrobiologiczne produktów z konopi w różnych postaciach. Badania pozwalają wykryć niebezpieczne szczepy bekterii: Escherichia coli; Staphylococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa czy Enterococcus spp. oraz obecności  innych mikroorganizmów potencjalnie patogennych.

Badania wykonujemy co najmniej dwiema metodami lub opierając się na dedykowanych normach, co zapewnia uzyskanie wiarygodnych wyników.

Analizy, opinie, plany

Firma wykonuje kompleksowe analizy zanieczyszczenia gruntu i wody gruntowej przykładowo w celu oszacowania kosztów środowiskowych przyszłej inwestycji oraz wykonuje plany remediacji zanieczyszczeń historycznych (oczyszczenia gruntu z substancji toksycznych) jak też wykonuje  ekspertyzy polegające na dobraniu właściwej technologii oczyszczenia środowska lub przekształcenia odpadu. Prace prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki nim inwestor ma możliwość prawidłowego oszacowa

Firma zapewnia również wsparcie merytoryczne, w tym z zakresu mikrobiologii i aplikacji preparatów w czasie realizacji remediacji (procesu oczyszczania terenu).

Prace B+R na zlecenie

Firma opracowuje biotechnologie pozwalające na redukcję toksyczności odpadów.

W szczególności, dzięki wiedzy o bakteriach, ich cechach fizjologicznych, biochemicznychi genetycznych, efektywnym współdziałaniu oraz umiejętność ich izolacji i produkcji, możemy tworzyć na zamówienie nowe biopreparaty o określonym działaniu.

W odróżnieniu od instytucji naukowych firma już od pierwszych etapów badań prowadzi analizę ekonomiczną przyszłych wyników projektu (w metodologii Prince 2  określaną jako Uzasadnienie biznesowe), przez co w każdym momencie może określić potencjał wdrożeniowy danego projektu.

Budowę nowych preparatów opieramy na izolacji pożytecznych mikroorganizmów ze środowiska. Posiadamy też muzeum mikroorganizmów, w którym przechowu­jemy ponad 250 wyizolowanych różnych rodzajów i gatunków bakterii o pożytecznych cechach.

Firma pozyskuje również dofinansowania na prowadzenie prac badawczych ze środków publicznych.

Wykorzystujemy
pożyteczne
bakterie

do oczyszczania środowiska i przetwarzania odpadów

Bactrem – dla wszystkich, dla których ważne jest środowisko

BACTrem sp. z o.o. powstała w 2015 r. jako spółka Uniwersytetu Warszawskiego (spin-off), w celu komercjalizacji biopreparatu BACTREM, który stworzyła prezes spółki prof. Magdalena Popowska.

Dziś firma pomaga borykającym się z problemami zanieczyszczonych lub zdegradowanych obszarów, jak też podmiotom, które przetwarzają toksyczne odpady. Bactrem opracował i dostarcza im specjalistyczne biopreparaty oraz współpracuje w prowadzeniu procesów remediacji i rekultywacji. Firma tworzy również własne innowacyjne rozwiązania biotechnologiczne.

Jest to możliwe dzięki zbudowaniu interdyscyplinarnego zespołu, zgromadzeniu kolekcji mikroorganizmów funkcjonalnych jak również posiadania laboratorium i zakładu produkcyjnego.

BACTrem sp. z o.o. pozostaje związana z Uniwersytetem Warszawskim (spółka spin-out).

Wybrane Realizacje

2017-2024

Biopreparaty do oczyszczania środowiska

BACTrem opracował, wdrożył i produkuje biopreparaty do zwalczania skażeń organicznych oraz utylizacji odpadów w gruncie, na terenach poprzemysłowych, hałdach, odpadach, osadach oraz zbiornikach wodnych. Ich skuteczność stale potwierdzają partnerzy biznesowi, którzy stosują je m.in. do prowadzenia bioremediacji w miejscu skażenia (in situ) oraz na pryzmach i płytach bioremediacyjnych (ex situ).

Preparaty opierają się na synergistycznym działaniu mikroorganizmów pogrupowanych w konsorcja. Oznacza to, że metabolity będące wynikiem pracy jednego szczepu, służą jako pożywienie dla kolejnego szczepu wchodzącego w skład konsorcjum. Dzięki temu, możliwy jest rozkład toksycznych związków do substancji takich jak etanol, czy woda.

2020

Oznaczanie czystości mikrobiologicznej materiałów tekstylnych

BACTrem prowadził badania czystości mikrobiologicznej materiałów tekstylnych. Ich celem było odpowiedzenie na pytanie, czy wykończenie antybakteryjne tkaniny przyczynia się do zmniejszenia ryzyka osadzenia się na nich chorobotwórczych mikroorganizmów (m.in. gronkowców chorobotwórczych, Shigella, Salmonella i bakterii z grupy coli). Wykonanie badania wiązało się z opracowaniem metodologii. Bactrem wykonało badania, opracowało wyniki jak również wsparło partnera biznesowego wiedzą naukową z zakresu mikrobiologii.

2018

Bioremediacja na terenach Nasycalni Podkładów Kolejowych w Lipie i Pludrach

Od października 2018 roku do chwili obecnej Bactrem współpracuje z Nasycalnią Podkładów w Lipie, a od czerwca 2020 z Nasycalnią Podkładów w Pludrach przy bioremediacji obszarów skażonych związkami wchodzącymi w skład oleju kreozotowego. Prace prowadzone są w oparciu o właściwe decyzje Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zadania Bactrem obejmują m.in. produkcję biopreparatu oraz nadzór merytoryczny nad procesem oczyszczania terenu.

W pracach stosowany jest biopreprat BACTocreosol – jedyny na rynku preparat do utylizacji kreozotu o potwierdzonej skuteczności.

2017

Bioremediacja na płycie na terenie bazy wojskowej

Na terenie jednej z baz wojskowych nastąpił wyciek oleju napędowego. Przyczyną było zaniedbanie operatora pompy. Skażonych zostało około 160 metrów sześciennych gleby – mieszaniny gliny, piasku i żwiru. Początkowo firma budowlana działająca na terenie bazy starała się samodzielnie uporać ze skażeniem. Zbudowała płytę bieremediacyjną. Orała glebę przy użyciu sprzętu rolniczego, nawadniała ją, a także wymieszała ją z obornikiem. Te działania nie przyniosły rezultatu. Firma zwróciła się do BACTrem, aby przeprowadził kompleksową bioremediację.

Przeprowadziliśmy ją przy użyciu biopreparatu Bactrem, który zadaliśmy dwukrotnie w odstępie 30 dni po ustaleniu dawkowania na podstawie analizy stężeń zanieczyszczeń i wykonaniu badań mikrobiologicznych. W efekcie skażenie olejami mineralnymi (węglowodory C12-C35) spadło o 61,43 proc. Po przeprowadzeniu bioremediacji zawartość olejów mineralnych nie przekraczała dopuszczalnych norm dla grupy IV (tereny przemysłowe). W ramach tej bioremediacji miało miejsce wdrożenie biopreparatu Bactrem.

Bioremediacja

Bioremediacja pozwala na dostosowanie zdegradowanych terenów skażonych substancjami ropopochnymi do aktualnych norm środowiskowych oraz ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych np.pod zabudowę mieszkaniową.

Strategie

In situ / Ex situ

Przetwarzanie odpadów

Kontakt

5 + 2 =

Adresy i informacje

Biuro

mail: biuro@bactrem.pl

 

Adres do korespondencji / biuro:

ul. A. Sołtana 7, Bud 3AB
05-400 Otwock – Świerk
KRS: 0000595465 REGON: 363472373
NIP: 7010536102

 

Dane do faktury:

BACTrem sp. z o.o.
ul. A. Sołtana 7, Bud 3AB
05-400 Otwock – Świerk
NIP: 7010536102

dr hab. Magdalena Popowska prof. ucz
Prezes BACTrem sp. z o.o.

mail: m.popowska@bactrem.pl

 

Andrzej Berezowski
Dyrektor operacyjny, prokurent

tel. +48 788 874 272
mail: a.berezowski@bactrem.pl
Podkłady kolejowe (odpad 17 02 04*), Bioprepraty, Oczyszczanie odpadów, Biodegradacja

 

Rafał Ostrowski
Specjalista ds. badań i rozwoju produktów

+48 788 875 01
mail: r.ostrowski@bactrem.pl
Badania, produkcja i wydawanie bioprepratów